ALGEMENE VOORWAARDEN PODOPRAKTIJK BOSSCHENHOOFD

1

 

TOEPASSELIJKHEID

     
    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht,
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.

2

 

BETALING

     
2.1   Voor de door Podopraktijk Bosschenhoofd verrichte diensten en geleverde artikelen, is de
cliënt het bij Podopraktijk Bosschenhoofd gangbare tarief verschuldigd.
2.2   Betaling dient contant of met pin te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien
afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Podopraktijk Bosschenhoofd voldoen.
2.3   Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt
is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van
1% (zegge één procent) per maand.
2.4   Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de
leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5   Alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – verband houdende met het niet
of niet tijdig betalen door de afnemer of verband houdende met een andere toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor
rekening van de cliënt. Voor incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief
van 15% (zegge vijftien procent) (exclusief BTW) van het in te vorderen bedrag, met een
minimum van € 100,00.

3

 

RECLAMES

     
    Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertonen, dient de cliënt dit binnen
30 dagen na aflevering schriftelijk aan Podopraktijk Bosschenhoofd te melden; bij het in
gebreke blijven met betrekking tot deze termijn, is geen reclame meer mogelijk.

4

 

AANSPRAKELIJKHEID

     
4.1   Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of schade die het rechtstreekse
gevolg is van schuld van Podopraktijk Bosschenhoofd, is Podopraktijk Bosschenhoofd
slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel – gezien de in de
branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag
van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die
verzekering.
4.2   Podopraktijk Bosschenhoofd is aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet van
Podopraktijk Bosschenhoofd of haar leidinggevende medewerkers.
4.3   De door Podopraktijk Bosschenhoofd te vergoeden schade zal worden gematigd indien de
door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.4   De cliënt zal Podopraktijk Bosschenhoofd vrijwaren van mogelijke aanspraken van
derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan
Podopraktijk Bosschenhoofd op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de
cliënt niet aansprakelijk zou zijn.

5

 

GESCHILLENCOMMISSIE (Registratieovereenkomst)

     
5.1   De Geschillencommissie Zorg Algemeen (hierna te noemen de Commissie) behandelt – in
overeenstemming met het voor haar geschreven reglement – alle door cliënten aan haar
voorgelegde geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
Podopraktijk Bosschenhoofd, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht.
Toelichting ad 5.I:
De Commissie hanteert een reglement waarin is vastgelegd hoe de behandeling van het geschil bij de Commissie in zijn werk gaat, hoe de Commissie is samengesteld, welke termijnen in acht genomen moeten worden, etc.. U kunt de tekst inzien op de website van de Stichting
.
5.2   Indien een cliënt een geschil bij de Commissie aanhangig maakt, is
Podopraktijk Bosschenhoofd gebonden om mee te werken aan de behandeling van het
geschil door de Commissie, in overeenstemming met het voor haar geschreven reglement
en onder de voorwaarden zoals vastgesteld in deze registratieovereenkomst. De Stichting
kan het in artikel 5.1. bedoelde reglement wijzigen. Het gewijzigde reglement wordt op de
website van de Stichting gepubliceerd.
5.3   Podopraktijk Bosschenhoofd houdt zich aan onderstaande regels:
5.3.1   Geschillen tussen cliënt en Zorgaanbieder over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door Podopraktijk Bosschenhoofd te
leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door
Podopraktijk Bosschenhoofd aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg
Algemeen (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage).
5.3.2   Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien
de cliënt zijn klacht eerst schriftelijk binnen de gestelde termijn van 30 dagen bij
Podopraktijk Bosschenhoofd heeft ingediend.
5.3.3   Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen twaalf maanden na de datum
waarop de cliënt de klacht bij Podopraktijk Bosschenhoofd indiende, schriftelijk of in een andere
door de Commissie te bepalen vorm, bij de Commissie aanhangig worden gemaakt.
5.3.4   Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Commissie, is
Podopraktijk Bosschenhoofd aan deze keuze gebonden. Indien Podopraktijk Bosschenhoofd
een geschil aanhangig wil maken, dient hij de cliënt schriftelijk of in een andere passende
vorm te vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
Podopraktijk Bosschenhoofd hoort daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5.3.5   De Commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. Het reglement van de Commissie wordt desgevraagd door
Podopraktijk Bosschenhoofd toegezonden. De beslissingen van de Commissie geschieden
bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is de cliënt een
vergoeding verschuldigd.
5.3.6   Uitsluitend de hierboven genoemde Commissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.
5.3.7   Podopraktijk Bosschenhoofd zal de uitspraken van de Commissie als bindend aanvaarden
en zal de uitspraak conform de beslissing van de Commissie uitvoeren.
     


DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN