PRIVACYVERKLARING PODOPRAKTIJK bOSSCHENHOOFD

25 mei 2018

U mag verwachten dat Podopraktijk Bosschenhoofd zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligings-maatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere medewerker is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podopraktijk Bosschenhoofd naar beste weten en kunnen.

CONTACTGEGEVENS

Podopraktijk Bosschenhoofd

Eikenlaan 18
4744 CK Bosschenhoofd
T 06 135 356 30
E info@podopraktijkbosschenhoofd.nl

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat
Podopraktijk Bosschenhoofd hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt.
U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en niet om u eventueel te informeren over relevante producten en/of diensten.
Podopraktijk Bosschenhoofd neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

WELKE PERSOONSGEGEVENS

Voor uw consult en/of behandeling bij Podopraktijk Bosschenhoofd, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u diverse persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw huisarts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Podopraktijk Bosschenhoofd een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.
Podopraktijk Bosschenhoofd verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Podopraktijk Bosschenhoofd onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

DELEN VAN
PERSOONS-GEGEVENS MET

REDEN

PERSOONS-GEGEVENS

WIJZE VAN
OVERDRACHT

GRONDSLAG

Huisarts
Verwijzer

Rapportage
ter informatie

NAW
Geboortedatum
BSN
Onderzoek
Behandelplan

Zorgmail

Alleen na uw
toestemming

Zorgverzekeraar
VECOZO(veilige
communicatie met zorg-verzekeraar)

Controle
verzekeringsrecht
Indien declaratie

NAW
Geboortedatum
BSN
Polisnummer
Declaratie zorg
Declaratie hulpmiddel

Podonet

Zorgverzekerings-
wet
Wet markt-ordening gezondheidszorg

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

Kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst-
tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudings-plicht van de auditor

         

Mogelijk ontvangt Podopraktijk Bosschenhoofd uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion en dergelijke. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven hebt, wijregistreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming hebt gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podopraktijk Bosschenhoofd afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld.

BEWAARTERMIJN

Podopraktijk Bosschenhoofd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Podopraktijk Bosschenhoofd uw gegevens niet langer dan één jaar.

PRIVACYRECHTEN

Als u een vraag hebt over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@podopraktijkdekempen.nl. Vermeld naast de vraag uw naam, postcode, huisnummer en geboortedatum in deze e-mail.
U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren of de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podopraktijk Bosschenhoofd reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.
Als u vragen hebt over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Podopraktijk Bosschenhoofd uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@podopraktijkdekempen.nl.
Podopraktijk Bosschenhoofd brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Podopraktijk Bosschenhoofd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Podopraktijk Bosschenhoofd.

 

DOWNLOAD DE PRIVACYVERKLARING